Blog

מאמר לה׳ הארץ ומלואה

 

ההבנה היסודית שלנו את החומר עברה מהפך במאה השנים האחרונות. מהפך זה הגיעה לשיאו ב2102 עם גילויו של בוזון היגס -ההוכחה למנגנון יצירת המסה של החלקיקים. המסקנה, מבחינת ההבנה שלנו את החומר, היא שאין דבר כזה ״חומר״. בחלק הראשון של המאמר נביא את התיאוריה המדעית ומה היא אומרת. בחלק השני נעיין במשמעות האמונית של תפיסה חדשה זו, הקשורה למושגים אחדות ה׳, ״עלמא דשיקרא״ וחידוש העולם.

מאמר לה׳ הארץ ומלואה